عماد اگر چه به شهادت رسید، اما راهش ادامه پیدا خواهد کرد و پس از برادران و فرزندش جهاد که آنها نیز شهید شدند،اکنون عماد مصطفی مغنیه کودک سه ساله و نوه حاج رضوان پرچم او را بلند کرده است.

دانلود کلیپ