دختر است دیگر..
هرچقدر هم کوچک باشد
اما میفهمد
بی_پدری یعنی چه؟!😭
بنت_الشهید الثوری عباس


‏تو ڪـــــه ویلا داری سمت دماوند
 توئی که طـے شده عمرت  توو دربند
 توکه دائم سرت توی حسابه
بیاقیمت بده! این لحظه هاچند                                                          

قیمت این نگاه و
این تنهایی چند ؟! 😭
اونی که نخواد بفهمه نمیفهمه...
حتی اگه فیش حقوقی نشون بدی...