امام صادق (ع)  فرمودند :  ای میسّر

دعا کن و نگو کار از کار گذشته است

نزد خدا جایگاهی است که تنها با دعا به دست می آید

اگر بنده دهان ببندد و چیزی نخواهد چیزی به او داده نمی شود.

بخواه تا به تو داده شود.

به راستی هیچ دری نیست که بکوبی مگر آنکه امید است  به رویت باز شود.

الکافی