شهید محمد رضا تورجی زاده عاشق حضرت زهرا.
فرمانده گردان یا زهرا با رمز عملیات یا زهرا از ناحیه پهلو و بازو مورد اصابت گلوله واقع شد و به شهادت رسید.
برای حاجت هایتان به این شهید نذر کنید بی برو برگرد حاجت میده.


این شهید عزیز خیلی حاجت میده مخصوصا برای ازدواج ،سعی کنید خیلی بهش نزدیک بشد و ارتباط دوستی برقرار کنید پیشنهاد میکنم. کتاب یا زهرا و حتما بخرید از انتشارات شهید ابراهیم هادی

انشالا همه حاجت روا شیم. برای شادی روح این شهید عزیز صلوات