دلم کمی آرامـــش می خواهد...♥️
دلم کمی هــــمـــدم می خواهد...♥️

دلم جایی را میخواهد که راحت بتوانم بگریم...😭😭

دلم جایی دنج می خواهد که فقط مخصوص درد دل باشد...¿¿♥️😣

آری دلم شــلـــمـــچــــہ میخواهد..😍

آری شــلـــمـــچــــہ حرفهای دل من راخوب میفهمد...😍😍
آری شــلـــمـــچــــہ وخاکش خوب میفهمنددردل من چه میگذرد...💔 شــلـــمـــچــــہ میداند من چه میخواهم...😢
شــلـــمـــچــــہ به آرزوی من نمیخندد...
شــلـــمـــچــــہ تنهاجاییست که من یقین دارم حرفهایم را کسی می‌شنود و میتواند با خود ببرد  به آن بالا، بالاها، به همان جایی که شاید با دل گناه کار من نشودبا آنها صحبت کرد...!¡!¡😔😔
شــلـــمـــچــــہ همدم خوبی است...💕 شــلـــمـــچــــہ پر از دوست خوب است...
دوستی که میتوانند برایت کاری کنند... ❤️
شــلـــمــچــــہ!😔
می توانی برای دل منم کاری کنی!منه گناه کاردلم شـــــهــــادت💔 می خواهد😭😭😭
آری شـــهــــادت!
پس برایم کاری کن...
پس حرفهایم رابه گوش آن بالا، بالا ها برسان، بگو اومیگوید من دلم فقط پیش شماست... 💕💕
بگو او همه را کنارگذاشته تابه شما برسد،
 بگو او فقط شــــهـــادت میخواهد💔😞
 بگو او میداند لایق نیست،ولی دلش که این چیزها رانمی‌فهمد، او شما را میخواهد، اوشهادت می‌خواهد، بگو او اولین قدمش رابرداشته او از این دنیا گذشته...😍😍
بگو...
قدمهای بعدی راشماکمک کنید..
بگو......💞
هروقت از این بگو،بگو ها درد دلت پیش آمد...
فقط در شــلـــمـــچــــہ بگواین حرف ها
را، چون زود باد حرفهایتان را بگوششان می رساند...
پس بگوبه شــلـــمـــچــــہ...😭
 بـــگـــو...❤️


‍ ‍ احساس میکنم که گم شده ام.....
شهدا میشود مرا  تفحصم کنید؟؟😔
گم شده ام.....درکجا نمیدانم.....
بیش از همه در خودم..
شما را به آن  سربندهایتان تفحصم کنید..
آخر که چه...؟