هنر برای مردان دیروز
شهادت

و اما هنر برای مردان امروز
غیرت

خدایا ما را از هنرمندان امروز و ادامه دهنده راه هنرمندان دیروز قرار بده


حیای دختر، بخاطر لطافتش هست

و

غیرت مرد، بخاطر زُمُخدیش هست

هرچند گل پر از لطافت هستش، اما بدون زمخدی تیغ هاش، زود از بین میره.

حیای دخترهای ما هم با غیرت مردهای ما زنده هست.