آه شلمچه!

 

شلمچه نمیدانی چقدر دلتنگت میشوم

 

شلمچه تکرار نام زیبایت را دوست دارم

 

شلمچه منتظر روز وصال خواهم ماند

 

شب آخر یادم نمیرود همانطورکه باورم نمیشود که پاهایم چگونه قفل

 

شده بودند و در راه رفتن یاری ام نمیکردند

شلمچه !

 

دلم برای نوای کاروانهای کربلایی ات تنگ میشود

 

دلتنگ یاران آسمانی ات میشوم

  

مگذار تنها بمانم و تنها بگریم

 

التماست میکنم شلمچه

به یاد داری روزهایی را که با هم خلوت میکردیم و ...؟؟؟؟

 

دلتنگت هستم مهربان زمین خدا

 

تــومـــارا عــاشق خــود کـــردی شــلمچه ، عــاشقانت را دعـا کن

شلمچه بوی چادر زهرا میدهد

شلمچه بوی مردان با غیرت میدهد

شلمچه یعنی شرف ایران زمین یعنی آبروی این سرزمین

شلمچه یعنی بوی خون

بوی پیکرهای نیمه جون

شلمچه یعنی کربلای سوخته رد مهدی «عج» با پلاک های سوخته

شلمچه یعنی بوی اشک و بوی درد

شلمچه یعنی مادران خیلی مرد

شلمچه بوی چادر زهرا میدهد بوی اصغر، بوی اکبر، بوی لیلا میدهد