دانلود

  صحبتهای سیاسی و زیبای آقای بذر باش:

   اگه ما قرار بود نه غزه نه لبنان فتنه گرا رو گوش میکردیم که الان داعش کف تهران بود که!!!!!!!!!

ته فتنه گری میشه اکبر گنجی میره تو بی بی سی امام زمانم زیر سوال میبره... ته 9 دی میشه حاج قاسم سلیمانی که میدان  داری منطقه رو به عهده میگیره...