ابوعلی خواباش رو یادش میرفت
اینو هم تا بیدار شده بود ضبط کرده بود که یادش نره و فرستادش

دریافت صوت 1

دیگر نگران نباش دلاور، این بار به سیدابراهیم ملحق شدی

 روایت فرمانده شهید ابوعلی از خواب سید ابراهیم که دیده بودند در چند روز قبل شهادتش


دست پرخیری که داد انگشتری برهمرهان
خلعت سرخ شهادت برتن یاران کند

نمیدانم چه سری در انگشتریهای حاج قاسم است که ابوعلی رانیزباخودبه آسمان برد

اعطای انگشتر حاج قسم به ابوعلی

دریافت کلیپ


همیشه برام سوال بودچراابوعلی انقدرسیدابراهیم ودوست داره
ابوعلی جوابم و داد درست شب شهادتش

ارسالی از یکی از کاربران گروه دمشق دم عشق