دوباره گفت بابا و مادر آه کشید

مسیر خانه تا مزار ،دوباره راه کشید

کنار سنگ مزار شهید جان بر کف

نشست و نوای جانکاه کشید

دوباره گفت:بیا به خانه برگردیم

که کودکت روزگار را سیاه کشید

(دلنوشته ای از خانم تکتم شیرزاده)