دانلود


‎صدای هَل من ناصر که از دمــــــشق به آسمان بلنــــد شد ... تنها مردمانی از جنس همان آسمان شنیـــــــــــــدند ندا را ... در قــــــــافله‌ی عشــــــق همه یکسان می شوند ... سوری ... افغانستانی ... پاکستانی ... ایرانی ... عراقی ... لبنانی ... و ... همه یکسان می شوند و جغرافیا رنگ میبازد ... همه به رنگ نور ... از نژاد آسمان ...