دانلود


.
عباس که شهید شد
حسین به وسعت
تمام انسانیت فریاد کشید
آیا مدافع حرمی هست؟
وامروز...
مدافعان حرم اهل بیت
با"سر"دادن
لبیک میگویند

جبهه عشق کنون مرد خطر میخواهد

یاحسین گفتن مردانه جگر میخواهد

سرور بی سر ما دادن سر میخواهد

پا نهادن به ره عشق هنر میخواهد