🌹🌹شهیدشدن یک اتفاق نیست!!!

گلی است که برای شکوفاشدنش باید خون دل بخوری...
به بی دردها به بی غصه ها به عافیت طلبها شهادت نمیدهند!
به آنکه یک شب بی خوابی برای اسلام نکشیده، یک روز وقتش را برای تبلیغ دین نگذاشته، شهادت طلب نمیگویند...
شهادت به حرف نیست
قلبت را بو میکنند اگر بوی دنیا میدهد رهایت میکنند...😔😔


اگر عاشق شهادتی اول باید سرباز خوبی باشی!
خوب مبارزه کنی، مجروحان شوی، اما کم نیاوری...
درست مثل یاران عاشورایی حسین ابن علی(ع)، مثل زینب کبری(س)

رفیق! شهادت را به تماشاچی ها نمیدهند...مختار :
من مختارم ،کیان
رفیق سالهای غربت وعزلت
دلهای مارا عشق علی به هم گره زده خوش غیرت!
در مرام علی
امیرباشی یااسیر،شاه باشی یا گدا
شرط برازندگی عشق به اوست.
پ ن:عاقل را همین اشاره بس