دریافتمدت زمان: 20 ثانیه

گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز