ازمقداد سوأل شد:
هنگام حمله به خانه ی فاطمه(س)چه میکردے؟
گفت:مأمور بودم سکوت کنم
اما دست به قبضه وچشم درچشم علی(ع)منتظراشاره بودم
بسیجی یعنے
اطاعت

🕊☘🕊☘🕊☘🕊

💎بـــــــسیج :

بسیجے اصلاً احتیاجے به محافظه کارے ندارد ،
و به دنبال از دست دادن چیزے نیست ،
یک کارت عضویـت در بسیج دارد ،
که آن سند شــــــــــهادتش است .🌷

"مقام معظم رهبـــ❤️ـــرے امام خامنه اے"

💎 آرے برادر ما سند شهادت در دست منتظر
فرمان ولے امر هستیم ؛ منتظریم تا به یک اشارت
چشم فرزند زهراے مرضیه جهانے را دگرگون سازیم ...

💟بسییجے عاشق است ...
     عاشق خدا ...
     عاشق روح الله ...
     عاشق سید علے ...

و این عشق است که او را سرپا نگه داشته
بسیجے باران رحمت است ؛
کوه غیرت است ؛
بوقت دفاع سایه ابرش همه را در بر میگیرد
او بزرگ شده مکتب خمینے و خامنه اے ست ...
او یاد گرفته در پاے دینش جان دهد
و در همه عالم میدانند که :
💎بسیج یعنی لشکر مخلص خدا 💎
    🍃بسیج مدرسه عشق است 🍃

جـــــانم فداے رهـــــبر ❣
هفته بسیج گرامےباد